kietbmcl 1805 +10
huongb6 1667 -10

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2023

76 nước, 8 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết