huongb6 1657 +22
kietbmcl 1815 -22

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2023

66 nước, 9 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ