huongb6 1679 -20
TuCan 1593 +20

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2023

33 nước, 3 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ