Sulong 1703 -18
huongb6 1659 +18

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2023

51 nước, 7 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ