huongb6 1677 +16
123hong 1675 -16

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2023

60 nước, 5 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết