123hong 1659 -16
huongb6 1693 +16

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2023

91 nước, 7 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua