Kiểu: Cờ úp, 8/12/2023

37 nước, 3 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ