vitamine 1614 +20
huongb6 1709 -20

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2023

50 nước, 4 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết