TyHCM 1778 +12
huongb6 1686 -12

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

56 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ