M29153946 1409 -15
Giadinh12 1439 +15

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

63 nước, 7 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua