P53348643 1400 -14
Giadinh12 1454 +14

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

25 nước, 2 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua