Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

72 nước, 7 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ