Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

50 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết