Avuong 1708 +18
thang1972 1749 -18

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

18 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ