Avuong 1726 +17
thang1972 1731 -17

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

60 nước, 8 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ