huongb6 1674 +15

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

36 nước, 2 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết