huongb6 1689 -18

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

42 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết