Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

66 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ