Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

68 nước, 5 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết