Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

35 nước, 3 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết