Vanmui 1795 +13
thang1972 1721 -13

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

84 nước, 8 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua