Dijon 1556 +13
Giadinh12 1480 -13

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

2 nước, 1 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ