letriduong 1760 +12
huongb6 1671 -12

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

82 nước, 7 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết