huongb6 1659 -12
letriduong 1772 +12

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

55 nước, 5 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ