LamVNC 1739 -17
thang1972 1708 +17

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

25 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết