Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

47 nước, 4 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết