Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

61 nước, 5 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua