Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

42 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết