Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

56 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ