huongb6 1670 +23
caothudl 1780 -23

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

42 nước, 3 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết