Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

93 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua