Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

35 nước, 2 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua