Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

119 nước, 12 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ