kiskunkun 1756 +13
thang1972 1724 -13

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

114 nước, 18 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết