Kiểu: Cờ tướng, 11/12/2023

74 nước, 14 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua