Kiểu: Cờ tướng, 11/12/2023

56 nước, 12 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ