Kiểu: Cờ tướng, 11/12/2023

82 nước, 11 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua