Kiểu: Cờ tướng, 11/12/2023

47 nước, 5 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết