Kiểu: Cờ tướng, 13/12/2023

54 nước, 11 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết