Kiểu: Cờ tướng, 13/12/2023

41 nước, 8 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ