Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/12/2023

61 nước, 9 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết