Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/3/2019

36 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua