Kiểu: Cờ úp, 9/3/2019

29 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua