Duyvu 1400 -13

Kiểu: Cờ tướng, 21/12/2023

32 nước, 3 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua