Duyvu 1387 -13

Kiểu: Cờ tướng, 21/12/2023

55 nước, 7 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua