Duyvu 1374 -13

Kiểu: Cờ tướng, 21/12/2023

46 nước, 6 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua