Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/12/2023

52 nước, 9 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết