Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/12/2023

40 nước, 7 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết