Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/12/2023

24 nước, 8 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ