Khokho 1610 +3

Kiểu: Cờ úp, 11/3/2019

60 nước, 7 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết